Energetická certifikácia budov
Kontakt:
Ing. Dagmar Fuková
ul. 29.augusta č.23
811 09 Bratislava

Tel.:
+421 (910) 340966

E-mail:
dfukova@gmail.com
ingfukova@fuleky.sk

Základné informácie

Energetická certifikácia budov sa vykonáva na základe zákona č.300/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov pre všetky budovy, ktoré boli skolaudované po 1.1.2008, alebo sa predávajú, resp. prenajímajú po tomto dátume. V súčasnosti je už platná nová vyhláška č.364/2012 Z.z., ktorá upravuje podrobnosti výpočtu a obsah energetického certifikátu.
Výsledkom energetickej certifikácie je energetický certifikát, v ktorom je budova zatriedená do energetickej triedy hospodárnosti podľa kategórie. Rozsah energetických tried je od A (najhospodárnejšie budovy) po G (najmenej hospodárne budovy).
Energetická hospodárnosť budov sa stanovuje výpočtom a zahrňuje v sebe množstvo energie potrebnej na vykurovanie, na prípravu TÚV, na chladenie, vetranie a osvetlenie budovy pri bežnej prevádzke.

Ponuka

Ponúkam Vám vypracovanie energetického certifikátu, súčasťou ktorého je osobná obhliadka objektu a konkrétne návrhy opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.
Ďalej ponúkam vypracovanie teplotechnického posúdenia, čo je doklad povinný k stavebnému povoleniu. Slúži aj ako podklad pre zisk financií zo štrukturálnych fondov. Projektant je povinný minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a výsledok teplotechnického posudku uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie.
Ak máte záujem o vypracovanie energetického certifikátu alebo teplotechnického posúdenia, kontaktujte ma telefonicky alebo e-mailom. Následne Vám vypracujem a pošlem cenovú ponuku. Energetický certifikát bude dodaný v najbližšom možnom termíne v závislosti od rozsahu stavby a kompletnosti dodanej projektovej dokumentácie.

Potrebné podklady

Kontaktné údaje

Fotodokumentácia (možnosť doplniť pri obhliadke)

Projektová dokumentácia budovy

Ak neexistuje, je nutné ju vyhotoviť podľa zamerania stavby.

Skladby obvodového plášťa (konštrukcie v styku s exteriérom, nevykurovanými priestormi)

Špecifikácia výplňových konštrukcií – okná dvere, presklené steny ...

Vykurovanie

Príprava TÚV

Elektrorozvody a klimatizácia

V prípade nutnosti zahrnutia do posúdenia rozsah materiálov po dohode so spracovateľom.

Posúdenie častí vykurovanie, príprava TÚV, elektrorozvody a klimatizácia budú dodávané externe. Posúdenie bude kompletizované u nás.

Teším sa na spoluprácu.